Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 4, 20/6/2018, 16h:5:27
Cổng thông tin điện tử Tổng cục môi trường > Trang chủ > Truyền thông > Sự kiện, ngày lễ môi trường > Hội nghị Môi trường Toàn quốc lần thứ 3 > Khoa học chuyên đề > Thông tin hướng dẫn viết báo cáo tham luận tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III
Thông tin hướng dẫn viết báo cáo tham luận tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III
8/30/2010 10:23:27 AM

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 987/VPCP-KG ngày 11 tháng 02 năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3 và các sự kiện liên quan. Tổng cục Môi trường đã có Thông báo số 1 m
ời các nhà khoa học có báo cáo tham luận tham gia các Hội nghị khoa học.

Tổng cục Môi trường đưa ra khung hướng dẫn viết báo cáo chung như sau:

I. Bài gửi tham luận được viết không lớn hơn 4000 từ

II.  Bản thảo được gửi tới Ban Tổ chức bản in và 1 bản điện tử, kèm theo phiếu đăng ký nộp bài

III. Cấu trúc bài tham luận

Bài gửi tham luận có cấu trúc như sau:

1.       Tiêu đề bằng tiếng Việt

2.       Tiêu đề bằng tiếng Anh

3.      Tác giả (kèm theo ghi chú về địa chỉ và email của tác giả liên lạc)

4.      Nội dung summary bằng tiếng Anh và keywords.  

5.       Tóm tắt bằng tiếng Việt và từ khóa tiếng Việt

6.       Đặt vấn đề

7.       Phương pháp nghiên cứu

8.       Kết quả và thảo luận (có thể tách thành 2 phần riêng biệt: Kết quả, Thảo luận)

9.       Kết luận

10.   Lời cảm ơn (nếu có)

11.   Tài liệu tham khảo

IV. Một số quy định

1.       Bản thảo được định dạng theo đúng qui định (xem mục V)

2.       Không được viết tắt: tiêu đề, tiểu mục, tên bảng, hình vẽ.

3.       Sử dụng hệ thống đơn vị quốc tế đối với tất cả các số liệu.

4.       Công thức

Các ký hiệu và số mũ được trình bày rõ ràng, chú thích nghĩa cho tất cả các ký hiệu ngay ở lần sử dụng đầu tiên. Công thức toán học dùng Equation. Đối với công thức hoá học, hoá trị ion cần được ghi rõ như Ca2+ hoặc SO42- , không dùng Ca++ hoặc SO4--. Số đồng vị phóng xạ phải viết trước ký hiệu, ví dụ: 18O hoặc (15NH4)2SO4.

Đối với mức tin cậy thống kê, phải nói rõ các mức ý nghĩa tương ứng * P<0,05, **P<0,01 và ***P<0,001  

5.   Bảng

 Bảng trong bài được đánh số thứ tự tăng dần không đánh số tên bảng theo tiểu mục. Ví dụ Bảng 1, Bảng 2, ... chứ không phải Bảng 3.1, Bảng 9.5.

6.   Các hình và đồ thị trong bảng chỉ để màu đen trắng.

7.   Trích dẫn tài liệu

Tất cả các tài liệu trích dẫn trong bài báo đều được trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo và ngược lại, tất cả các tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo đều đã được trích dẫn trong bài báo.

8. Tài liệu tham khảo

Trong danh mục tài liệu tham khảo, các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái theo họ của tác giả thứ nhất (đối với tài liệu nước ngoài) hoặc theo tên của tác giả thứ nhất (đối với tài liệu trong nước). Nếu các tài liệu cùng tên tác giả thì xếp theo thứ tự thời gian. Các tài liệu của cùng tác giả xuất bản trong cùng một năm thì ghi thêm a, b, c… Ví dụ: 1974a, 1974b,v.v…

V. Định dạng bài viết

Giấy: A4, Portrait.

­Lề: Top: 2,5cm, Bottom: 2,5cm, Left: 3cm, Right: 3cm.

Font: Times New Roman, Bảng mã Unicode với kích thước và sắp xếp như sau:

Đề mục

Kích thước

Định dạng

Sắp xếp

Tiêu đề

14pt

BOLD

Centered

 

Tác giả, địa chỉ

12pt

Italic

Right

Tóm tắt

 

10pt

bold

Justified

 

Summary (tiếng Anh)

10pt

bold

Justified

 

Từ khóa

 

10pt

bold

Left

Tên tiểu mục mức 1

 

11pt

BOLD

Left

Tên tiểu mục mức 2

 

11pt

bold

Left

Tên tiểu mục mức 3

 

11pt

Italic

Left

Nội dung (Text)

 

11pt

Normal

Justified

 

Tên khoa học

 

 

Italic

 

Bảng (table)

 

10pt

Bold, normal

Left, trên bảng

 

Chú thích bảng

9pt

italic

Left, dưới bảng

 

Tên hình

10pt

Bold

Left, dưới hình

 

Ghi chú

10pt

Normal

Justified, cuối trang

 

Lời cám ơn

11pt

Normal

Justified

 

Tài liệu tham khảo

11pt

Normal

Justified

 

       Sau những dấu như:.,; “) } ]!? gõ 1 dấu cách (space).

­       Sau dấu “({[ không dấu cách.

­       Dấu,;.  “) } ]!? gõ ngay sau ký tự cuối của câu.

       Sau ký tự cuối của tên tiểu đoạn, không gõ dấu “:” hoặc dấu “.”

­       Các tiểu đoạn cách nhau 6pt (Spacing Before 6 pt).

TTTHVP-Tổng cục Môi trường

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung