Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ 2, 23/4/2018, 6h:37:17
Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường
8/21/2009 4:45:08 PM
CHỨC NĂNG, NHIỆM ​VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

Ban hành kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-TCMT ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.
 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Môi trường (sau đây gọi tắt là Tổng cục), có chức năng giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (sau đây gọi tắt là Tổng Cục trưởng) thực hiện các nhiệm vụ: đào tạo và truyền thông môi trường, phát triển các mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện xã hội hoá bảo vệ môi trường.

2. Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham gia điều tra, nghiên cứu cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn phục vụ việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch quốc gia và đề xuất các giải pháp về đào tạo và truyền thông môi trường theo sự phân công của Tổng Cục trưởng.

2. Tổ chức thực hiện việc biên soạn khung chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về môi trường; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về môi trường theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục Môi trường xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và cấp chứng chỉ, chứng nhận theo phân cấp trong lĩnh vực đào tạo và truyền thông môi trường cho cán bộ quản lý môi trường các ngành, các cấp và các đối tượng khác.

4. Tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức môi trường cho cán bộ làm công tác môi trường của các Bộ, ngành và địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông đại chúng và mạng lưới truyền thông môi trường ở các cấp.

5. Đầu mối tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng các sự kiện, ngày lễ, chiến dịch môi trường quan trọng của quốc gia và quốc tế theo phân công của Tổng cục Môi trường. 

6. Chủ trì tổ chức và phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng thực hiện các chương trình truyền thông về môi trường nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về môi trường, phản ánh kịp thời các vấn đề môi trường cấp bách và các nỗ lực về bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước.

7. Đầu mối tổ chức Giải thưởng môi trường Việt Nam; chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục Môi trường tổ chức các sự kiện về môi trường theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết liên tịch về bảo vệ môi trường đã ký giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các bộ, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội theo phân công của Tổng cục Môi trường.

9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục Môi trường xây dựng, biên soạn và phổ biến tài liệu: tập huấn, nâng cao nhận thức, các chương trình, sản phẩm truyền thông về môi trường.

10. Phát hiện các điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ môi trường; xây dựng, tổ chức tổng kết, đánh giá, phổ biến, nhân rộng, các mô hình có hiệu quả về bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng.

11. Xây dựng và thực hiện các đề án, dự án liên quan đến xã hội hóa đào tạo và truyền thông môi trường; tham gia hướng dẫn, kiểm tra công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường theo sự phân công của Tổng Cục trưởng.

12. Xây dựng và phát triển các mạng lưới truyền thông, giáo dục, đào tạo về môi trường tại Việt Nam; tham gia các mạng lưới truyền thông, giáo dục, đào tạo có liên quan ở phạm vi quốc tế theo phân công của Tổng Cục trưởng.

13. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu liên quan đến giáo dục, đào tạo và truyền thông môi trường; các chương trình, dự án, các hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo và truyền thông môi trường theo sự phân công của Tổng Cục trưởng.

14. Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức thực hiện các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tư vấn, tổ chức sự kiện và các dịch vụ khác trong phạm vi lĩnh vực hoạt động theo chức năng của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

15. Hỗ trợ và hợp tác chuyên môn với các đơn vị quản lý trực thuộc Tổng cục Môi trường.

16. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng Cục trưởng.

17. Quản lý tài chính, tài sản thuộc Trung tâm; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục Môi trường theo quy định của pháp luật.

18. Quản lý tổ chức, biên chế, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định.

19. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, đánh giá, thống kê kết quả hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Đào tạo môi trường.

3. Phòng Truyền thông môi trường.

4. Phòng Nâng cao nhận thức cộng đồng.

5. Phòng Sản xuất chương trình và Tổ chức sự kiện môi trường.

Điều 4. Lãnh đạo

Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo phân công của Tổng Cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ tổ chức và hoạt động của Trung tâm; xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, được Giám đốc giao phụ trách từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 952/QĐ-TCMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường.
Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung