Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ Nhật, 1/3/2015, 17h:45:45
Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường
8/21/2009 4:45:08 PM

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

___________________

Số:  952   /QĐ-TCMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội,  ngày 18  tháng   8   năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường

_______________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 09 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên trực thuộc Tổng cục Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường là tổ chức sự nghiệp dịch vụ công tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên trực thuộc Tổng cục Môi trường, có chức năng giúp Tổng cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ: đào tạo và truyền thông môi trường, phát triển các mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện xã hội hoá bảo vệ môi trường.

2. Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản hạn mức kinh phí và tiền gửi tại Kho bạc nhà nước, tài khoản tại Ngân hàng theo quy định hiện hành.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham gia điều tra, nghiên cứu cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn phục vụ việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch quốc gia về bảo vệ môi trường theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

2. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật, kiến thức khoa học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý môi trường các ngành, các cấp.

3. Tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo phổ biến chủ trương, pháp luật, chính sách về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức môi trường cho truyền thông viên môi trường, cán bộ làm công tác môi trường của các bộ, ngành và địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông đại chúng và lực lượng truyền thông nòng cốt  ở cơ sở.

4. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo cán bộ quản lý môi trường; tổ chức biên soạn và phổ biến tài liệu tập huấn nâng cao nhận thức, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường.

5. Phối hợp tổ chức và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các chiến dịch quốc gia, chương trình truyền thông môi trường và hoạt động hưởng ứng các sự kiện môi trường quan trọng của quốc gia và quốc tế.

6. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình tuyên truyền, phổ biến, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về môi trường và các vấn đề môi trường cấp bách ở trong nước và trên thế giới.

7. Tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc thi, các giải thưởng về môi trường; các hội chợ, triển lãm về môi trường theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

8. Xây dựng các chương trình, ấn phẩm truyền thông, phim, ảnh, tài liệu về bảo vệ môi trường và phổ biến rộng rãi tới đông đảo nhân dân.

9. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện các Nghị quyết liên tịch về bảo vệ môi trường đã ký kết giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị - xã hội tạo phong trào bảo vệ môi trường trong nhân dân.

10. Phát hiện các điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ môi trường; tổ chức và phối hợp tổ chức nhân rộng các mô hình tiên tiến bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng, mô hình quản lý môi trường có sự tham gia của cộng đồng.

11. Xây dựng và thực hiện các đề án, dự án liên quan đến đào tạo và truyền thông môi trường, xã hội hoá bảo vệ môi trường theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

12. Đầu mối Mạng lưới Giáo dục, Đào tạo và Truyền thông môi trường Việt Nam và Mạng lưới Giáo dục môi trường bậc đại học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (NETTLAP).

13. Đầu mối tổ chức xét duyệt và trao giải thưởng môi trường trong nước và ngoài nước theo đúng quy định hiện hành.

14. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực đào tạo, truyền thông môi trường theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

15. Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo và truyền thông môi trường.

16. Hỗ trợ về kỹ thuật và chuyên môn cho các đơn vị quản lý trực thuộc Tổng cục qua hình thức cử chuyên gia tư vấn và cán bộ tham gia các nhiệm vụ công tác của Tổng cục.

17. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

18. Quản lý tài chính, tài sản thuộc Trung tâm; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật.

19. Quản lý tổ chức, biên chế, viên chức, người lao động theo quy định.

20. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo phân công của Tổng cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ tổ chức và hoạt động của Trung tâm; xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, được Giám đốc giao phụ trách từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Đào tạo môi trường;

c) Phòng Truyền thông môi trường;

d) Phòng Phát triển cộng đồng.

 

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 226/QĐ-TCMT ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

-      Như Điều 4;

-      Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để báo cáo);

-      Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để báo cáo);

-      Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN và MT);

-      Lãnh đạo Tổng cục Môi trường;

-      Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Tổng cục;

-     Lưu VT, TCCB, D(35).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

(Đã ký) 

Bùi Cách Tuyến

 

 

Gửi phản hồi
In
  Ý kiến bạn đọc
Họ và Tên Địa chỉ email  
  Tiêu đề
 
  Nội dung